Čo je LOI MACRON

Čo obsahuje
Vodič, vykonávajúci prepravu do / z Francúzska, vrátane kabotáže, má nárok na francúzsku minimálnu mzdu 9,88 € / hodinu. Vodič má nárok nielen na francúzsku minimálnu mzdu, ale aj na ďalšie sociálne pravidlá, týkajúce sa pracovného času a odpočinku, prácu nadčas, ochrana zdravia pri práci a rovnosť pohlaví.

Deklarácia
Zákon vyžaduje vyplnenie deklarácia o vyslanie zamestnanca, ktorá musí byť spracovaná vo francúzštine, datovaná a podpísaná pred prvým vyslaním vodiča do Francúzska. Platná jemaximálně 6 mesiacov.

Deklarácia musí obsahovať:
  1. obchodné meno, elektronickú a poštovú adresu, telefónne číslo zamestnávateľa, právnu formu spoločnosti, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia zodpovedného zástupcu dopravy a príslušnú správu sociálneho zabezpečenia, ktoré platia zamestnávateľ sociálne odvody
  2. meno a priezvisko zamestnanca, dátum a miesto narodenia, adresu, národnosť, dátum podpisu pracovnej zmluvy a príslušné pracovné právo; hrubú hodinovú mzdu, prevedenú na EUR a podrobnosti o cestovných náhradách a stravnem pre vyslaných zamestnancov
  3. meno a priezvisko alebo názov, elektronickú a poštovú adresu vymenovaného zodpovedného zástupcu vo Francúzsku, zástupca musí byť vymenovaný na dobu minimálne 18 mesiacov po skončení práce zamestnanca vo Francúzsku
  4. odkaz na registráciu spoločnosti v elektronickom registri podnikateľov v cestnej doprave ERRU.

Ak sú zamestnanci k dispozícii pobočke alebo agentúre vo Francúzsku, deklarácia musí tiež obsahovať: názov alebo meno subjektu, elektronickú a poštovú adresu, telefónne číslo a SIRET identifikačné číslo (registrácia u francúzskej obchodnej komory), ku ktorému bol zamestnanec do Francúzska vyslaný, počiatok vyslanie a predpokladaný koniec, spôsob dopravy a prípadne aj adresu prechodného pobytu vo Francúzsku.

Čo musí byť vo vozidle
Deklarácia sa vystavuje v dvoch origináloch, jeden má pri sebe zástupcu dopravcu vo Francúzsku alebo spoločnosti, ktoré vodiča vo Francúzsku zamestnáva, druhý zamestnanec -řidič. Okrem toho vo vozidle musia byť ďalšie kópie platné deklarácia pre kontrolné účely. Ďalej musí byť vo vozidle pracovná zmluva vodiča, a ak to pripadá do úvahy aj do francúzštiny preložená kolektívna zmluva.

Sankcie
Sankcie je do výšky 2000 € na jedného vyslaného zamestnanca a do výšky 4000 € ročne v prípade opakovaného priestupku. Celková sankcie je do 500000 €.